Sønderå og Bjerndrup Mølleå:

Stalling 43cm.jpg (191585 bytes)Sønderåen har en god bestand af bækørred, regnbueørred og stalling. Bjerndrup Mølleå, der er et tilløb til Sønderåen, er kendt for sin bestand af store bækørreder.

Foreningen er medlem af Sportsfiskersammenslutningen "Sønderåen".

REGLER FOR SØNDERÅEN:

Sportsfiskersammenslutningens fiskevand angives med skilte.

Som noget nyt, eller tilbagevendende om man vil, må man starte fiskeriet fiskeriet opstrøms St. Jyndevad den 1. marts, hvorimod der nedstrøms St. Jyndevad fortsat først må startes den 16. april. Fredningstiderne på de enkelte stræk er altså forskellige, og kan også ses på kortene nederst på siden.

Undermålsfisk og fisk der ikke skal eller må hjemtages, behandles skånsomt og genudsættes straks.

Der må kun fiskes med 1 stang. Udlægning af sættesnører er forbudt. Der må ikke fiskes med medbragte agnfisk.
Sportsfiskersammenslutningens medlemmer må udføre stillesiddende medefiskeri på strækningen fra Rens opstrøms til St. Jyndevad, ved anvendelse af kroge jfr. nedennævnte bekendtgørelse.

Der må højest hjemtages 2 stk. laksefisk pr. dag, dog kun én laks pr. sæson så længe kvoten er åben. Se nærmere her:
Bkg. nr 1420 af december 2013 Vadehavet.pdf. Reglerne om kroge gælder generelt for fiskeriet. OBS: Der er dog intet krav om brug af cirkelkrog i laksevandløbene i 2018, se nærmere her.

Alle laks OG havørreder skal registreres her senest kl. 24,00 på dagen for fangsten. Dette gælder uanset om de genudsættes eller hjemtages. Samme sted ses status på fangede laks og havørred, og dermed status på laksekvoten. Man er selv ansvarlig for at holde sig opdateret med et evt. laksestop!

Fisker et medlems ægtefælle/samlever kun lejlighedsvis kan dette ske vederlagsfrit i følge med medlemmet. Medlemmers børn under 12 år kan fiske vederlagsfrit i følge med medlemmet.
Medlemmer kan købe gæstekort (se dagkort)
, som gælder hele Sportsfiskersammenslutningens fiskevand.
Gæstekort kan købes hos bestyrelsen. Gæsten fisker under medlemmets fulde ansvar.

Medlemskort og gæstekort skal på opfordring fremvises.

De fiskende skal færdes ved åen på sømmelig vis og må ikke beskadige afgrøder, hegn o.l. eller fortrædige kreaturer og vildt. Forvoldte skader skal - såfremt de ikke ordnes på stedet med vedkommende lodsejer - meddeles formanden omgående. De fiskende har kun ret til færdsel langs med vandløbet.

Færdsel til og fra vandløbet skal ske af eksisterende veje eller langs markskel.

Hunde må ikke medtages.

Krybfiskeri og andre former for ulovligt fiskeri indberettes til Fiskerikontrollen i Fredericia på tlf. : 72 18 56 00. Ved akut miljøuheld - KALD 112

Fredningstider og mindstemål.

OBS: Stallingen (Thymallus thymallus)  - er totalfredet til og med den 15. maj 2017, men ønskes forlænget til 2020. Læs mere her og her.

Art

mindstemål

fredningstider

Laks

40 cm

 

Havørred

40 cm

16. nov. - 15. jan.**

Bækørred

30 cm

16. nov. - 15. jan.**

Snæbel

fredet

total fredet

Stalling

33 cm

Toralfredet til og med den 15. maj 2017 (2020)

Gedde

60 cm

April måned

Aborre

20 cm

Ingen

Ål

45 cm

Ingen


** Se på kort her under hvornår der må fiskes på de forskellige stræk, og dermed hvornår havørred og bækørred reelt må hjemtages.

BEMÆRK at fredningstiderne er forskellige på de enkelte stræk!