Isfiskeri og sikkerhed

Den lange periode i vinteren 2009/10 med frost, fik mange moser og søer til at fryse til, og åbnede muligheden for isfiskeri. Se gode billeder og beretninger.
Der skal naturligvis tænkes på sikkerhed når der isfiskes, så er nogle links med råd og tips: Link 1, link 2, link 3.

Genudsætning af fisk

I flere af vores vande har vi fisk der er fredet, fx gedderne under 60 og over 80 cm i moserne og i søen, laksene i Gelsåen og Sønderåen (når kvoten er fisket op), og alle fisk under det gældende mindstemål. DTU-Aqua har på deres hjemmeside disse 10 gode råd til dig hvis du fanger en fisk der skal genudsættes.

Hvis man efterlever følgende råd, undgår man at stresse og skade fisken unødigt. Dermed har den en stor chance for at overleve genudsætning. 

*       Fight fisken så hurtigt som muligt, da den herved stresses mindst muligt. Af samme årsag bør man ikke anvende for spinkel en line, da det øger fightens længde. 

*       Brug kun fangstnet, hvis det er absolut nødvendigt – og i givet fald et knudeløst. 

*       Sørg for, at hænderne er våde eller benyt våde bomuldshandsker, når fisken håndteres. 

*       Løsn krogen med en krogløser og helst uden at løfte fisken op over vandet. 

*       Brug kroge uden modhager. Modhagen kan klemmes ned mod krogskaftet med en tang. Brug ikke rustfrie kroge, da fisken har sværere ved at afstøde dem end kroge, som kan ruste. 

*       Er fisken kroget i svælget eller gællerne, og bløder den kraftigt fra krogsåret, bør den aflives, da chancen for, at den kan overleve genudsætning er mikroskopisk. Bløder den ikke, klippes linen tæt ved krogen. Ved fiskeri med orm skal man være særlig opmærksom, da fiskene ofte bliver kroget dybere og har en lavere overlevelse end fisk fanget med andre former for agn. 

*       Undgå at presse på fiskens bug, da det kan skade dens indre organer.

*       Løft ikke fisken ud af vandet. Et billede af fisken kan eventuelt tages, mens fisken er helt i overfladen, eller den kan løftes op et kort øjeblik, mens billedet tages. Løft den ikke op i halen. 

*       I frostvejr bør man være specielt påpasselig med, at fisken ikke løftes ud af vandet, da den kan få skader på øjnene. 

*       Laks og havørred bør ikke genudsættes, hvis vandtemperaturen er over 18 °C. Der er nemlig en meget lille sandsynlighed for, at de kan overleve. (De skal selvfølgelig altid genudsættes i fredningstider, og hvis mindstemål ikke er overholdt). 

Jesper

 

Isfuglen

Isfuglen 1.jpg (95488 bytes) Isfuglen 2.jpg (71202 bytes) Isfuglen 7.jpg (58094 bytes)

Isfuglen 8.jpg (76518 bytes)

Isfuglen 9.jpg (72553 bytes) Isfuglen 6.jpg (74289 bytes) Isfuglen 5.jpg (65537 bytes)
Isfuglen 10.jpg (35938 bytes) Isfuglen 3.jpg (53353 bytes) Isfuglen 4.jpg (48470 bytes)
Retur til top

 

Lidt af hvert (fra Fiskeøjet nr. 2, 2005) 

Husk at vore kystfisketure starter ved klubben hver Tirsdag i April mdr. kl. 19.00. Du kan fiske med flue eller spin .

Vores fluefisketur efter Gedder i Nordborg sø starter også ved klubben , første Tirsdag i Maj kl. 19.00.

Vi har ansøgt om at få statsfinansierede udsætning af Ål og Gedder i Nordborg sø , men endnu ingen svar fået.
Idrætsfonden har endnu ikke behandlet vore forslag.

Det er nu tilladt at fiske i alle vore å vande igen. Husk at Sønderåen har særfredning på nogle strækninger fra 15/5 til 15/7.
Vore moser har særfredninger fra den 1.4 til den 1.6

Sportsfiskerforeningen Als.
Afholder deres Fiskeweekend fra den 31.3 til den 3.4- 2005 , der er foredrag og konkurrence med mange flotte præmier , nyt i år er separat juniorkonkurrence . Program kan afhentes hos de lokale grejhandlere.

100 MILLIONER TIL REDNING AF LAKS
Regeringens laksehandlingsplan er nu offentliggjort. Planen redegør for den aktuelle situation for den danske laks, årsagerne til dens tilbagegang og planer for laksens bevarelse i de vandløb, hvor den findes endnu og laksens genindførelse i de vandløb, hvor den med sikkerhed har været engang. Planen prioriterer indsatsen ved at kategorisere Skjern Å, Ribe Å, Varde Å og Storå som top prioriterede vandløb, hvor der skal gøres en indsats her og nu. De øvrige vandløb, hvor laksebestandene skal genoprettes er Vidå, Brede Å, Sneum Å, Konge Å og Gudenåen. Ifølge miljøminister Connie Hedegaard vil en gennemførelse af laksehandlingsplanen koste omkring 100 mio. kr., hvoraf Danmark selv spenderer de 10 mio. kr. og EU resten. Oppositionen i Folketinget støtter planen. Men mener dog, at 100 mio. kr. slet ikke er nok til at opfylde planen.

MUSLINGEOPDRÆT
Fiskeridirektoratet har i 2004 givet 29 tilladelser til opdræt af muslinger, heraf alene 23 i Limfjorden. I alt har 40 interesserede søgt tilladelser. Muslingeopdræt betragtes som særdeles fordelagtigt både ud fra økonomiske synspunkter og ud fra miljømæssige, idet muslingeopdræt på sigt helt vil kunne afløse det miljømæssigt skadelige muslingefiskeri med bundskrabende redskaber

Nedtur for Miljøorganisationer
Det går nu he11er ikke for godt for de danske mi1jøorganisationer. På de sidste 14 år har mi1jøorganisationerne i Danmark mistet knap 170.000 med1emmer, heraf står Danmarks Naturfredningsforening for næsten de 100.000. Årsagen ti1 frafa1d afmed1emmer angives at være at de mi1jøprob1emer, der findes i dag, er usyn1ige for borgerne sammen1ignet med dengang, da den sorte røg fra skorstenene, b1odfarvning af vandløbene og syn1igt affa1d i naturen sprang befo1kningen i øjnene.

FISKETEGNSSTATUS 2004
Det endelige resultat for indbetaling af lystfiskertegn og fritidsfiskertegn for 2004 foreligger nu. På lystfiskersiden blev der i 2004 sammenlagt indbetalt 21.319.331,50 kr., hvilket er en merindtægt på 324.103,181kr.. i forhold til 2003. Fra fritidsfiskertegnet er der indgået 8.600.184,87 kr., hvilket er en nedgang i forhold ti12003 på 133.060,66 kr.

Retur til top Eddie

 

Formandnyt (fra Fiskeøjet nr. 3, 2004) 

Sommerens fiskeri 
- er også en tur ned til søen, eller en tur til Ketting Nor efter Aborrer, en rigtig herlig lille fighter, der kæmper godt i forhold til sin størrelse.
Aborren kan værre drilsk, pludselig er den der og hugger vildt på næsten alt. Spindere - blink og ikke mindst Jigs, er rigtig gode agn til specimenaborrer. Er du mere til det afslappende fiskeri er orm eller rejer et godt alternativ.
Ved Nordborg sø er der tit mange fisk , ved kildespring på revet om sommeren.

Fladfisk 
-
er en anden mulighed, den kan fiskes, direkte fra stranden eller i havneområder, der har været flere artikler i Sportsfiskeren om metoder og agn . Det er en overset fisk som er sjov at fange, større end mange tror og kæmper godt , modsat havørred spring , kan du tydelig mærke at den vil til bunden, den dykker hele tiden.

Hvide Sande
Vil du prøve noget nyt og spændende så prøv en tur til Hvide- Sande efter Makrel i August - september, de kæmper kanon. Blink op til 60 gr. - Makrelforfang - lange stænger er bedst da der fiskes fra de større granitblokke der ligger som dæmninger. Som tillægsgevinst er der Stamsild og almindelige sild, førstnævnte bliver ligeså store som Makrel og kæmper ligeså. I havneområdet er der også Multer, vil du bo godt og billigt så prøv Vandrerhjemmet.
Det var lige lidt af det jeg gerne skulle nå inden sommeren er ovre. Knæk og bræk til alle og god sommer.
Eddie

Lidt ideer til sommerfiskeri
Karper og Ål og Aborrefiskeri i Nordborg sø ,Suderfiskeri i vore moser. Tørfluefiskeri i Gelså efter Stalling, nattefiskeri efter Havørred , Fladfisk fra kyst eller mole- Makrelfiskeri ved Hvidesande , og sikkert meget mere.
Hav en god sommer.

Retur til top Eddie

 

Mit liv som Lystfisker - marts 2004

Ja, der er faktisk mange ting jeg gerne vil nå i de kommende måneder som Lystfisker, selvfølgelig skal jeg ud og se om jeg kan fange en Havørred, alle havørred typer er nu på kysten klar til det store ædegilde, jeg har kigget lidt på hvad der kunne stå på Havørredens menu her i foråret.
I marts - april mdr. venter vi jo nok alle på at de første store børsteorme sværmninger, det plejer at give et godt fiskeri, i samme periode er der også begyndt at dukke de første hundestejler op inde ved Kysten i vore fjordområder, Tanglopper er der også. Sidst i april og først i maj kommer der nu Tobiser Sild og Brisling - derudover dukker de først Rejer op over sandbunden.
At fiske efter, Torsk og Hornfisk er også nu en mulighed, som selvfølgelig skal prøves.
Derud over skal jeg gerne nå en tur ned til Nordborg sø for at se når de store gedder er inde for at gyde, de kan være svære at få øje på men de er der, og det er altid spændene, om man kan få øje på en af de rigtig store.
Af andre muligheder for at fiske kan jeg nævne at der i Maj mdr. er gode chancer for pæne Bækørred.
I de store åer som Vidå- Ribe Vesterå og Konge åen, er der i juni mdr. allerede opgang af Havørred.
Nu har jeg ikke tid mere jeg skal nemlig ud og fiske.

Retur til top Eddie

 

Broderede logo's


Ovenviste broderede logo's til påsyning på fiskejakker, fisketasker m.m., kan købes for kr. 30 pr. stk. 
Henvendelse til kasser Egon Feike
Drejøvej 24, tlf.: 74 45 39 26 eller 28 60 48 47.