Generalforsamling

Generalforsamling den 24. nov. 2021

Der er følgende dagsorden:

1. Valg at dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab forelægges til godkendelse.

4. Valg af formand (Jesper genopstiller)

6. Valg af et bestyrelsesmedlem (Kåre genopstiller)

7. Valg af revisor

8. Valg af bestyrelses suppleant

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)

10. Fastlæggelse af kontingent.

11 Behandling af indsendte forslag,

12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Jesper Erhardsen
Formand