Sønderå og Bjerndrup Mølleå

Sønderåen har en god bestand af bækørred, havørred og laks. Bjerndrup Mølleå, der er et tilløb til Sønderåen, er kendt for sin bestand af store bækørreder.

Foreningen er medlem af Sportsfiskersammenslutningen "Sønderåen".

REGLER FOR SØNDERÅEN:

Sportsfiskersammenslutningens fiskevand angives med skilte.

Fiskeriet starter 1. marts opstrøms Store Jynnevad og 16. april nedstrøms. Vær opmærksom på græsfredning på nogle strækninger i perioden 1. maj til 15. juli.

Der må kun fiskes med 1 stang. Der må ikke fiskes med medbragte agnfisk.
Sportsfiskersammenslutningens medlemmer må udføre stillesiddende medefiskeri på strækningen fra Rens opstrøms til St. Jyndevad.

Der må højest hjemtages 2 stk. laksefisk pr. dag, dog kun én laks pr. sæson så længe kvoten er åben. Se mere om kvoten her! Fangster skal også indberettes samme sted, både hjemtagne og genudsatte. Man er selv ansvarlig for at holde sig opdateret med et evt. laksestop!

Fisker et medlems ægtefælle/samlever kun lejlighedsvis kan dette ske vederlagsfrit i følge med medlemmet. Medlemmers børn under 12 år kan fiske vederlagsfrit i følge med medlemmet.
Medlemmer kan købe gæstekort, som gælder hele Sportsfiskersammenslutningens fiskevand.
Gæstekort kan købes hos bestyrelsen. Gæsten fisker under medlemmets fulde ansvar.

Medlemskort og gæstekort skal på opfordring fremvises.

Færdsel til og fra vandløbet skal ske af eksisterende veje eller langs markskel.

Hunde må ikke medtages.

Krybfiskeri og andre former for ulovligt fiskeri indberettes til Fiskerikontrollen i Kolding på tlf. : 72 18 56 30. Ved akut miljøuheld - KALD 112

Mindstemål

Art

mindstemål

 

Laks

40 cm

 

Havørred

40 cm

 

Bækørred

30 cm

 

Snæbel

fredet

 

Stalling

Fredet

 

Gedde

60 cm

 

Aborre

20 cm

 

Ål

45 cm

 


Fredningstider efter gældende regler, se http://m.fisketegn.dk/mindstem%C3%A5l_og_fredningstider.aspx?ID=45364